CHIKO Brand Assets

Brand Name:

CHIKO, CHIKO Shoes, Chiko or Chiko Shoes
NOT: chico shoes, chicko shoes, chic shoes, chico’s

CHIKO LOGO

CHIKO logo on white background

CHIKO logo on grey background

CHIKO logo on black background